Obchodní podmínky

 
Potvrzením našich obchodních podmínek dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů, které slouží pouze pro interní účely provozovatele těchto webových stránek.

 

ODBORNÉ PUBLIKACE

Odborné publikace - zaslání trvá cca 2 - 3 pracovní dny.

Poštovné:

99 Kč - při platbě předem na náš bankovní účet 

129 Kč - dobírkou

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz"

Pokud prodávající provozuje internetové stránky, je třeba informaci o subjektu mimosoudního řešení sporů zveřejnit také na těchto stránkách. Stejně tak, využívá-li prodávající standardizované obchodní podmínky, je povinen informaci o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů uvést také zde, upřesňuje ČOI.

 

Firma je zapojena do systému EET od 1.3.2017.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.
Přečtěte si prosím Reklamační řád. 

 

PROHLÍDKA ZBOŽÍ 
Kupující je povinen prohlédnout zboží při vynaložení odborné péče podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodejce o vadě na zboží a po další domluvě jej zaslat zpět prodejci.

V případě doručování balíku zásilkovou společností, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození obalu či následného zjištění poškození zboží bezodkladně uplatnit reklamaci na příslušné zásilkové společnosti (poště) a tuto skutečnost bezodkladně oznámit dodavateli.

 

 

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Ceny jsou smluvní. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze (případně daná část) obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny - pokud není dohodnuto jinak.


V případě, že objednatel zásilku objednanou na dobírku nevyzvedne a neuhradí a zásilka se tak vráti zpět dodávajícímu, je objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 300 Kč a dále náklady za poštovné a balné. O stavu zásilky je objednatel informován buď prostřednictvím České pošty nebo písemně dodavatelem.


 Bezpečnost a ochrana informací

 

Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu provozovatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.

Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, provozovatel se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu zákazníka není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat, s výjimkou státních institucí (např. policie ČR).

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždováním osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace), a to buď telefonicky, nebo písemně (viz kontaktní informace).

 

 Provozovatel tímto informuje každého Poptávajícího a každého Odběratele – fyzickou osobu, který mu poskytl svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon"). 

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. 

 

 

 Nákupní řád

1. Práva a povinnosti prodávajícího 

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Termín dodávky bude písemně sdělen dle skladových zásob a dále dle dispozic výrobců.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací).

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně nebo telefonicky požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na náhradním plnění.

 

2. Práva a povinnosti kupujícího 

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu a kontaktní údaje, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného nebo přepravného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. 

c) Kupující má právo vrátit zboží do 14dnů od doručení, viz Obchodní podmínky.

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, pokud o to písemně nebo telefonicky požádá.

e) Kupující je povinen s veškerou péči a opatrností pečovat o zboží, které si zakoupil. Je zde míněna především svatební obuv, která je z materiálu, který vyžaduje i dle logického uvažování jemnou a opatrnou péči. Informace o saténu naleznete zde.

 

 Obchodní podmínky

1)  Úvodní ustanovení 

 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu Zuzana´Shop. Internetový obchod provozuje Zuzana´Shop, s.r.o.,, IČO: 29266611, plátce DPH (VAT: CZ29266611). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). 

 Obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem a platnými právními předpisy České republiky.


2)  Objednávka a uzavření kupní smlouvy či nájemní smlouvy 

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Řádně uzavírá kupní smlouvu.


2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

5. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

6. V případě vrácení zboží v zákonné lhůtě bude od vrácené částky stržena skutečná výše poštovného - viz občanský zákoník, §53, odst. 10

 

7. V případě nepřevzetí zboží po učinění objednávky (tj. řádné uzavření kupní smlouvy) si účtujeme smluvní pokutu ve výši 400 Kč a dále účelně vynaložené náklady spojené s objednávkou (poštovné, balné). Pokud tato částka nebude uhrazena, postupujeme následně vymáhání dlužné pohledávky naší partnerské firmě.

 

3)  Reklamace 

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

2. Reklamační lhůta - neposkytujeme žádnou reklamační lhůtu.

3. Zboží na reklamaci, v rámci předem odsouhlasené vzájemné oboustranné dohody, se kupující zavazuje posílat v původním obalu, je-li to možné a vhodné.Dále musí být zboží ve stavu, v jakém bylo zakoupeno (není např. možno reklamovat zboží, do kterého bylo jakýmkoliv způsobem zasahováno - například přebarvená obuv). Je nutno přiložit kopii daňového dokladu, jinak nemůže být reklamace uznána a vyřízena. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Dále doporučujeme zboží zaslat nejméně na podací lístek, nikoliv jen obyčejně bez jakéhokoliv dokladu. Dobírkové balíky nepřebíráme.
Dále viz reklamační řád.

JEDNÁ SE O  VYSOCE MÓDNÍ OBUV - vztahují se na ni tedy specifické podmínky (obuv se nosí pouze v nenáročných terénech, příznivém počasí, musí se s ní zacházet velmi opatrně a šetrně atd.).

 

 

4) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) 

Kupující má podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu, poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů.

V žádném případě nám nezasílejte zpět zboží na dobírku! Takové balíky nepřebíráme, a to z toho důvodu, že nemůžeme zkontrolovat nepoškozenost zboží a také obsah balíky (mohou zde být složené noviny). Zasílejte zboží pouze na podací lístek, uveďte prosím číslo účtu, kam budete chtít peníze vrátit či zboží, za které jej budete chtít vyměnit.

Od vrácené částky budou odečteny skutečně vynaložené náklady - např. poštovné, balné - viz občanský zákoník, §53, odst. 10

POZOR! Pokud Vámi objednané a následně vrácené zboží přesahovalo částku 3.000 Kč a tudíž jste nehradili poštovné, při vrácení do 14ti dnů bude od kupní ceny uhrazena částka za námi vynaložené poštovné - viz občanský zákoník, §53, odst.10

V případě, že není ve smyslu platné legislativy považován za spotřebitele, ale nakoupil za účelem podnikání na IČO, řídí se vztahy mezi nakupujícím a prodávajícím příslušnými předpisy občanského zákoníku.

Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na:

1. dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

2. dodávku zboží v zakázkovém režimu objednávky - tj. objednání na speicální požadavek zákazníka.

3. na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu zaviněnou kupujícím a zboží použité. 

Platby vracíme standartně na bankovní účet, který odběratel (zákazník) uvede písemnou formou.

V případě, že budete chtít zaslat platbu jinak (např. složenkou) je nutno počítat s administrativním poplatkem ve výši 100 Kč (úhrada poště za složenku).

 

 

5) Dodací lhůty

 Pokud je zboží skladem (vše z naší internetové nabídky kromě zakázkových objednávek), je to standartně do 2 pracovních dnů balíkem do ruky (Česká pošta).

 

V případě, že zboží není skladem (viz naše internetová nabídka) je objednáváno ze zahraničí, v některých případech může být i speciálně vyráběno, proto je nutno počítat s delší dodací lhůtou a dle toho uzpůsobit svoji objednávku. Dodavatelé garantují dvou měsíční dodací lhůtu, velká většina objednávek by měla být vyřízena do jednoho měsíce. Informujte se však o aktuálních dodacích termínech - pokud bylo zboží zrovna objednáváno, může být dodací lhůta delší. O stavu Vašich objednávek budete informováni.

Před samotnou realizací objednávky zboží, které není skladem, je nutno uhradit 50% ceny Vaší objednávky. Je to z toho důvodu, že některé zákaznice si zboží objednají, ale po měsíci, kdy zboží přijde, už jej nechtějí a distancují se od své objednávky, což nám způsobuje značné komplikace, když zboží objednáváme na jejich speciální požadavek.

 

 

6)  Závěrečná ustanovení 

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou platné a závazné.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.